Sammatin Maaseutunaiset ry:n säännöt                                              

 

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Sammatin Maaseutunaiset ry

 

 

ja sen kotipaikka on Sammatin kunta toimialueenaan Sammatti ja sen naapurikunnat

 

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

 

koota maa- ja/tai kotitaloutta harjoittavat, harrastavat tai siinä työskentelevät naiset keskinäiseen yhteistoimintaan, kehittää heidän ammattitietojaan, –taitojaan ja –valmiuksiaan sekä edistää maaseudun ja sen ihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia.

 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

·       järjestää neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja, kilpailuja, retkiä, näyttelyitä ja juhlia

·       opastaa jäseniään maa- ja/tai kotitalouden suunnitelmallisuuteen sekä neuvoo heitä tuotannon ja kulutuksen tarkkailussa, arkielämän hallinnan edistämiseksi

·       edistää jäsentensä yhteiseen käyttöön tulevien koneiden ja työvälineiden hankintaa sekä maa- ja/tai kotitalousalan ammattikirjallisuuden ja –lehtien levitystä

·       toimii maaseudun perinteitä vaalien ja maaseutukulttuuria uudistaen yhteistyössä Sammatin Maamiesseura ry:n ja muiden alan järjestöjen kanssa

 

Yhdistys on ProAgria Uusimaa ry:n jäsen.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 

·       vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja

·       omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

·       järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä ja huvitilaisuuksia

·        harjoittaa toimialueellaan ravitsemus- ja kahviotoimintaa

 

 

3. Jäsenet

 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Syyskokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön.

 

Kannattajajäseneksi, jolla on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa, hallitus voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä osuuskuntia tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa

maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja seitsemän ( 7 ) muuta jäsentä enintään kolmeksi kaudeksi peräkkäin. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, ensimmäisellä kerralla erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen tehtävät:

 

·       kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee asiat niissä käsiteltäviksi sekä panee toimeen kokousten päätökset

·       pitää huolta ja vastaa siitä, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti

·       huolehtii yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta

·       asettaa avukseen tarpeelliset toimikunnat sekä määrää niiden tehtävät

·       suunnittelee ja laatii ehdotuksia ja aloitteita yhdistyksen toiminnan jatkuvasti vireillä pitämiseksi ja kehittämiseksi

 

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävät:

 

·       pitää huolta yhdistyksen eduista ja menestyksestä

·       valvoo sääntöjen noudattamista ja yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa

·       kutsuu koolle hallituksen kokoukset

·       johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja avaa yhdistyksen kokoukset

·       panee toimeen hallituksen päätökset

·       toimii yhdistyksen yhteyshenkilönä

·       edustaa yhdistystä kaikissa niissä tapauksissa, joita varten yhdistys ei ole muuta edustajaa valinnut

 

Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtävänsä hoitaa varapuheenjohtaja

 

Yhdistyksen sihteerin tehtävät:

 

·       laatii hallituksen kokouspöytäkirjat

·       valmistaa yhdistyksen toimintasuunnitelman ja –kertomuksen

·       toimittaa määräaikana ProAgria Uusimaalle asianmukaiset tiedot yhdistyksen toiminnasta

·       pitää yhdistyksen kalusto- ja omaisuusluetteloa

·       hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon ja arkiston

 

 

 

 

 

 

Rahastonhoitajan tehtävät:

 

·       pitää jäsenluetteloa ja kantaa jäsen- ja kannatusmaksut

·       hoitaa, ottaa vastaan ja kuittaa yhdistyksen kassaan tulevat rahavarat sekä suorittaa yhdistyksen velvoitusten mukaiset tai hallituksen määräämät maksut

·       hoitaa yhdistyksen kirjanpidon

·       laatii kalenterivuosittain yhdistyksen talousarvion ja tilinpäätöksen sekä muut yhdistyksen taloutta koskevat tiedonannot

·       suunnittelee yhdessä puheenjohtajan kanssa toimenpiteitä yhdistyksen talouden vahvistamiseksi

·       täyttää ja lähettää yhdistyksen veroilmoituksen

 

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit toimitetaan lippuäänestyksellä, mikäli ei yksimielisesti päätetä toisin.

 

Mikäli päätös koskee kiinteän omaisuuden myyntiä, vaihtoa tai lahjoittamista, vaaditaan sitä kannattamaan vähintään 2 / 3 annetuista äänistä.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viisi ( 5 ) vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kutsu paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai postittamalla jäsenille kutsukirje.

 

11. Varsinaiset kokoukset

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      1. kokouksen avaus

 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

 

                      3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

                      4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

                      5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

                      7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

                       

                      8. käsitellään muut esille tulevat asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      1. kokouksen avaus

 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

                      3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

                      4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus, tilintarkastajien palkkiot, puheenjohtajan, sihteerin ja muiden toimihenkilöiden kulukorvaukset sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle

 

                      6. valitaan joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle

 

7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat alle 65-vuotiaista henkilöistä

                     

8. valitaan edustaja(t) ja varaedustaja(t) ProAgria Uusimaan ja Uudenmaan Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokouksiin

 

9. valitaan edustaja ja varaedustaja Lönnrot-säätiön ( joka neljäs vuosi ) ja Sampo-yhdistyksen hallituksiin

 

                      10. käsitellään muut esille tulevat asiat

 

 

Kokouksissa kullakin varsinaisella ja kunniajäsenellä on yksi ääni, kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. 

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 3 / 4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.